سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
حوزه های علمیه قم و شهرستانها 
استاد 
1388/01/15 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
دروس حوزوی 
تدریس 
وزارت دفاع 
استاد 
1391/10/10 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
عقیدتی. سیاسی